از پوستر انتخاباتی آیت الله خامنه ای تا وعده پول برای رئیس جمهور شدن

پوستر خامنه ای

۳۹ سال بعد از انقلاب اسلامی، کار به جایی رسیده و آنقدر تنزل یافته ایم که کاندیداهای ریاست جمهوری برای کسب رأی مردم، چوب حراج به منابع ملی زده اند و مسابقه یارانه راه انداخته اند؛ یکی از سه برابر کردن یارانه سه دهک کم برخوردار سخن می گوید و آن دیگری می گوید این که چیزی نیست، اگر به من رأی بدهید، ماهانه به هر کدام تان ۱۵۰ هزار تومان پول نقد خواهم داد!

دهم مهر ۱۳۶۰ ، مردم ایران برای سومین بار پای صندوق های رأی رفتند تا بعد از فرار بنی صدر و شهادت محمدعلی رجایی، رئیس جمهور کشورشان را انتخاب کنند.

در آن انتخابات، آیت الله خامنه ای با کسب بیش از ۹۴ درصد آرا پیروز رقابت های شدند. موضوع این نوشتار، البته پرداختن به تاریخچه آن انتخابات نیست، غرض مقایسه ای است بین پوستر تبلیغاتی آیت الله خامنه ای با آنچه امروز و بعد از ۳۶ سال، توسط کاندیداها به مردم وعده داده می شود.

در پوستر تبلیغاتی ایشان آمده بود: “حکومت اسلامی آن حکومتی است که مردم را به فکر کردن دعوت می کند و هدایت ذهن مردم را به عهده می گیرد.”

شعارهای انتخاباتی، تابعی از افکار عمومی و نیازهای روز جامعه است. نگاه کنید که در سال ۱۳۶۰، دغدغه های مردم  چه بوده است که شعار انتخاباتی کاندیدای پیروز، “دعوت به تفکر” بوده است ولی ۳۶ سال بعد از آن انتخابات و ۳۹ سال بعد از انقلاب اسلامی، کار به جایی رسیده و آنقدر تنزل یافته ایم که کاندیداهای ریاست جمهوری برای کسب رأی مردم، چوب حراج به منابع ملی زده اند و مسابقه یارانه راه انداخته اند؛ یکی از سه برابر کردن یارانه سه دهک کم برخوردار سخن می گوید و آن دیگری می گوید این که چیزی نیست، اگر به من رأی بدهید، ماهانه به هر کدام تان ۱۵۰ هزار تومان پول نقد خواهم داد!

واقعاً چه بر جامعه ایران گذشته است که از محور بودن شعار دعوت به تفکر به این جا رسیده ایم که کاندیداهای ریاست جمهوری که به عنوان صلحای قوم از طرف شورای نگهبان تأیید شده اند، وعده پول می دهند؟

آیا نیاز نیست مسیر پیموده شده مورد تجدید نظر جدی قرار گیرد؟
و به راستی آخر و عاقبت این جامعه چه خواهد شد؟
کسی نگران نیست؟!

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*