انتشار اسناد محرمانه‌ای درباره خلیج‌فارس

انتشار اسناد محرمانه‌ای درباره خلیج‌فارس

سفیر ایران در لندن اسناد محرمانه‌ای از وزارت خارجه انگلیس در رابطه با خلیج‌فارس، منتشر کرد.

حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن در اینستاگرام خود اسناد محرمانه‌ای از وزارت خارجه انگلیس منتشر کرد که در آن تأکید شده است هرگز نباید در مکاتبات رسمی از نام خلیج عربی استفاده شود.

وی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

دکتر مجید تفرشیکه از محققین برجسته اسناد تاریخ ایران هستند، اخیراً به سند محرمانه‌ایکه حاوی دستورالعمل وزارت خارجه انگلستان به مقامات رسمی آن کشور در خصوص به‌کارگیری نام صحیح «خلیج‌فارس»است اشاره نموده‌اندکه در تاریخ هشتم مه ۱۹۷۸/ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۷ صادر شده است.

این سند در خصوص به‌کارگیری نام صحیح خلیج‌فارسبوده و طی آن دستورالعمل لازم به مقامات این کشور در خصوص به‌کارگیری نام صحیح این قلمرو آبی با در نظر گرفتن شرایط سیاسی روابط این کشور با کشورهای عربی از یک‌طرف و حساسیت جدی مردم ایران صادر شده است وبهنظرمی‌رسد امروز هم بر همان سیاق عمل می‌شود.

محتوای این سند دلیل دیگری بر اثبات درستی و اصالت تاریخی نام خلیج‌فارساست.

محورهای اصلی این سند بدین شرح است:

الف-نام انگلیسی صحیح این قلمرو آبی، «خلیج‌فارس» است.

ب- به کار بردن هر عنوان دیگری، توهین جدی به ایرانیان بوده و نشان دهندهلطمه به قراردادها و مذاکرات با ایران است. دولت‌های عرب نهایتاًمی‌توانندکلمه«خلیج» را بپذیرند (گر چه ترجیح می‌دهند از عبارت «خلیج ع ربی» استفاده کنند.)

ج-می‌توان در استفاده‌های روزمره، از کلمه«خلیج» بدون پسوند استفاده نمود. ولی در مکاتبات با طرف‌های ایران اگر نیاز به رفع ابهام باشد، یا حذف پسوند خلیج به سوء تفاهم جدی در خصوص موضع بریتانیا منجر شود، می‌توان از نام کامل «خلیج‌فارس» استفاده نمود. در این شرایط، می‌توان در متن یک‌بار از نام «خلیج‌فارس» و برایکاربردهای بعدی از «خلیج» استفاده کرد.

د- «هرگز» نباید از عبارت «خلیج ع ربی» استفاده شود.

این سند دو صفحه می‌باشدکه برای استفاده محققان و علاقمندان، تصویر هر دو صفحه در اینجا تقدیم می‌شود.

 

شما می‌توانید نسخه انگلیسی این خبر را از طریق لینک زیر مشاهده فرمائید:

UK Says “Persian” Gulf Is Officially Correct, Never Use Other Terms

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*