زنان افغانستان امروز در پی یافتن یک رابطه منطقی و قابل هضم میان افغانستان دیروز و امروز هستند.

 به گزارش صفحه اول به نقل از سرویس عکس و فیلم فردا: زنان افغانستان امروز در موقعیتی تاریخی قرار دارند. از یکسو در میان جامعه‌ای با شالوده‌ای سنتی زندگی می‌کنند و از سوی دیگر تحت تأثیر تمدن غرب و جامعه جهانی به دنبال حقوق و آزادی‌های بیشتر هستند.

زنان افغانستان باید یک رابطه منطقی و قابل هضم بین افغانستان دیروز و امروز پیدا کنند، رابطه ای که نه با ارزش‌های منطقی جامعه سنتی عناد ورزد و نه یکسره بر طبل تو خالی آزادی و حقوق بشر غربی بکوبد و آرمانش خلق جامعه ای مبتنی بر همزیستی ارزش‌های منطقی جامعه سنتی و نوخواهی و پویایی جامعه مدرن باشد.

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*